ระบบงานทวิภาคี DVE-Data

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 651,874 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 511,598 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 140,276 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น