การรายงานข้อมูล ทวิภาคี

รายงานส่วนกลาง

ที่หมายเลขรายงานประเภทรายงานชื่อรายงานเลือก
1dve_std_01เปรียบเทียบรายปีการศึกษาข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561/2562 ส่งออก ดูรายงาน
2business_02ข้อมูลสถานประกอบการข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งประเทศ ส่งออก ดูรายงาน
3confirm_reportข้อมูลรายงานรายงานการยืนยันข้อมูลรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรายสถานศึกษา ส่งออก ดูรายงาน
4dve_std_02รายงานผู้เรียนรายงานข้อมูลผู้เรียนที่มีอายุเกินเกณฑ์ปกติ(มีแนวโนมเป็นผู้ประกอบอาชีพก่อนเข้าเรียนอาชีวะ) ส่งออก ดูรายงาน
4dve_training_01รายงานผู้เรียนรายงานจำนวนผู้ฝึกอาชีพที่มีอายุเกินเกณฑ์ปกติ(มีแนวโนมเป็นผู้ประกอบอาชีพก่อนเข้าเรียนอาชีวะ) ส่งออก ดูรายงาน
5dve_training_02รายงานการฝึกอาชีพรายงานจำนวนผู้ฝึกอาชีพที่มีอายุเกินเกณฑ์ปกติ(รายสถานประกอบการ) ส่งออก ดูรายงาน
6dve_staff_01รายงานศูนย์ทวิภาคีข้อมูลผู้ประสานงานทวิภาคีแต่ละสถานศึกษา ส่งออก ดูรายงาน
7dve_traninig_03รายงานการฝึกอาชีพข้อมูลการฝึกอาชีพรายสถานประกอบการ ส่งออก ดูรายงาน
8dve_school_01รายงานสาขาวิชาที่จัดทวิภาคีข้อมูลสาขาวิชาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีรายสถานศึกษา ส่งออก ดูรายงาน
9dve_std_03รายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีรายงานข้อมูลผู้เรียนทวิภาคีรายสถานศึกษา ส่งออก ดูรายงาน
10dve_mou_01รายงานข้อมูลการลงนามความร่วมมือรายงานการลงนามความร่วมมือของสถานศึกษาเกษตรกรรม ส่งออก ดูรายงาน

รายงาน EEC

ที่หมายเลขรายงานประเภทรายงานชื่อรายงานเลือก
1EEC_std_01ข้อมูลการจัดการเรียนระบบทวิภาคีข้อมูลการจัดการเรียนระบบทวิภาคีภาคตะวันออก (8 จังหวัด) ส่งออก ดูรายงาน
2EEC_mou_01ข้อมูลการลงนามความร่วมมือข้อมูลการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีภาคตะวันออก (8 จังหวัด) ส่งออก ดูรายงาน
3EEC_std_01ข้อมูลการจัดการเรียนระบบทวิภาคีข้อมูลการจัดการเรียนระบบทวิภาคีภาคตะวันออก (3 จังหวัด) ส่งออก ดูรายงาน
4EEC_business_01ข้อมูลสถานประกอบการข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3 จังหวัด EEC ส่งออก ดูรายงาน
5EEC_trainer_01ข้อมูลครูฝึกข้อมูลครูฝึกในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3 จังหวัด EEC ส่งออก ดูรายงาน
6EEC_business_03ข้อมูลสถานประกอบการข้อมูลการสถานศึกษาที่จัดการฝึกอาชีพรายสถานประกอบการ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ส่งออก ดูรายงาน
7EEC_business_04ข้อมูลสถานประกอบการข้อมูลการสถานศึกษาที่จัดการฝึกอาชีพรายสถานประกอบการ 3 จังหวัด EEC ส่งออก ดูรายงาน
8EEC_business_05ข้อมูลสถานประกอบการข้อมูลการสถานศึกษาที่จัดการฝึกอาชีพรายสถานประกอบการจังหวัดระยอง ส่งออก ดูรายงาน